Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy smlouvy, kdy na jedné straně je společnost AF Forklift s.r.o., IČO 14891590, DIČ CZ14891590, se sídlem Na Radostio 184, 1552 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 809 jako prodávající (dále jen „AF Forklift“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 

Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Kupující prohlašuje, že si předmět koupě prohlédl a vyzkoušel a že je seznámen s jeho technickým stavem, který považuje za přiměřený jeho stáří, běžnému opotřebení a kupní ceně; prodávající nepřebírá odpovědnost za žádné další případné vady předmětu kupní smlouvy.

Přechod vlastnického práva k předmětu této kupní smlouvy nastává fyzickým převzetím zboží na základě protokolu o uvedení do provozu a úplným zaplacením kupní ceny včetně DPH (dle bodu II. kupní smlouvy)

II. Platební podmínky

Kupní cena zboží je fakturována na základě daňového dokladu po dodání zboží se splatností 14 dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

V případě prodlení úhrady kupní ceny za datum splatnosti faktury/faktur, je dlužník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den zpoždění

Pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny o více než 30 kalendářních dní, je povinen vrátit zboží prodávajícímu a umožnit mu na první požádání okamžité a bezvýhradné zpětné převzetí nezaplaceného zboží. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.

Za den zaplacení se považuje den, kdy byla kupní cena připsána na účet prodávajícího.

III. Dodací lhůta

Prodávající se zavazuje dodat zboží v dohodnutém termínu. Aktuální dodací lhůta bude potvrzena při závazné objednávce jako součást potvrzení objednávky prodávajícím.

IV. Odstoupení od smlouvy

Pokud kupující odstoupí od objednávky ve lhůtě delší než 21 kalendářních dní před sjednaným dnem dodání zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu ve lhůtě 14 dní od odeslání odstoupení prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 25% kupní ceny zboží

Pokud kupující odstoupí od objednávky ve lhůtě kratší než 21 kalendářních dní /včetně/ před sjednaným dnem dodání zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu ve lhůtě do 14 dní od odeslání odstoupení prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% kupní ceny zboží.

Odmítne-li kupující převzít zboží, a to i přes písemné vyzvání prodávajícího a splnění veškerých podmínek uvedených v kupní smlouvě prodávajícím, má kupující povinnost zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny zboží. Smluvní pokuta je splatná dnem, kdy prodávající odeslal kupujícímu výzvu k jejímu zaplacení

Ujednáním nebo zaplacením smluvní pokuty dle odst. 4 těchto VP není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody

V. Předání a převzetí zboží

Prodávající předá kupujícímu sám nebo prostřednictvím dopravce zboží v místě dle dopravních dispozic uvedených v objednávce, po předchozí dohodě prodávající případně provede zaškolení obsluhy, bude-li obsluha kupujícím určena. Kupující se zavazuje zboží v místě dle dopravních dispozic uvedených v objednávce převzít a v případě, že prodávající bude uvádět zboží do provozu, podepsat protokol o uvedení zboží do provozu

Kupující je povinen písemně v přepravním listě (v dodacím listě, v objednávce přepravy apod.) uvést zjištěné nesrovnalosti vzniklé mezi objednaným a skutečně dodaným zbožím, případně je povinen uvést poškození dodaného zboží. Kupující je povinen si takto jím provedený záznam nechat podepsat řidičem dopravce. Kupující je povinen nejpozději následující pracovní den uvědomit o těchto skutečnostech prodávajícího. Pokud kupující nesplní kteroukoli povinnost uvedenou v tomto bodě VOP, zaniká mu právo na reklamaci

VI. Záruční podmínky a servis

Vady, které lze zjistit při převzetí zboží a/nebo v rámci protokolárního uvádění zboží do provozu, uvede kupující v přepravním listě nebo v protokolu o uvedení zboží do provozu; ostatní vady reklamuje kupující u prodávajícího písemně nejpozději následující pracovní den po jejich zjištění, nedodržení uvedené povinnosti má za následek prekluzi nároku kupujícího na bezplatné odstranění vady.

Záruka zaniká v případě, že:

  • výrobcem předepsaná údržba zboží nebyla provedena v předepsaném termínu
  • výrobcem předepsaná údržba nebo oprava zboží nebyla provedena prodávajícím nebo prodávajícím autorizovaným servisem
  • při výměně součástky nebo opravě zboží bylo použito neoriginálních náhradních dílů

Odstranitelné vady, které nebrání užívání zboží, nejsou překážkou pro převzetí a provoz zboží, budou řešeny v rámci reklamace

Záruka poskytovaná kupujícím při objednání přes e-shop:

  • Paletové vozíky LHM230 – 99 let na rám, 2 let na hydrauliku a rukojeť, 2 roky na maznice, těsnění a ložiska, 1 rok na ostatní (kola, lanka aj.)
  • Ostatní paletové vozíky - 12 měsíců
  • Skladová technika - 12 měsíců nebo 1000 mth (co nastane dřív)
  • Manuální vozíky - 12 měsíců

VII. Dokumentace

Dokumentaci ke zboží tvoří návod k obsluze v českém jazyce a protokol o uvedení zboží do provozu, pokud je vystaven.

VIII. Právní vztahy

Právní vztahy vzniklé a vyplývající ze vzájemného obchodního vztahu se řídí příslušnými ustanoveními zákona a ostatních právních předpisů ČR.

Všechny spory, které vzniknou ze vzájemného obchodního vztahu a v souvislosti s ním a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním stran, budou s konečnou platností rozhodovány příslušným soudem ČR.

Vzájemný obchodní vztah vyplývající z objednávky se v celém rozsahu řídí právním řádem ČR

IX. Závěrečná ustanovení

Pokud by některá ustanovení těchto VOP byla neplatná nebo právně neúčinná, nedotýká se to platnosti ustanovení zbývajících.

Není-li v objednávce nebo těchto VOP dohodnuto jinak, budou veškerá „oznámení, sdělení, apod.“ požadovaná dle těchto VOP písemná. Takováto oznámení, sdělení apod. budou považována za řádně odeslaná a doručená buď (a) v den doručení, pokud budou doručena osobně nebo za (b) tři dny od odeslání, pokud budou odeslána doporučenou poštou

Hovoří-li se v objednávce nebo těchto VOP o doručování (zasílání písemností) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, oficiálně sdělenou druhé smluvní straně, na které je běžně přijímána korespondence. resp. adresa uvedená v záhlaví kupní smlouvy

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti k 1.4.2022.

Kupující svým souhlasem s těmito podmínkami na e-shopu prodávajícího potvrzuje, že si tyto VP pozorně přečetl, všechna jejich ustanovení jsou mu srozumitelná a jasná a souhlasí s nimi. Zároveň se tyto VOP stávají nedílnou součástí objednávky zaslané přes e-shop.